Nhập thông tin tour và người đặt tour
Tour khám phá: TOUR THÁNG 5 - NGÀY HỘI HÁI QUẢ

Thời gian:

Giá người lớn: 1.090.000đ

Giá trẻ em: 00đ
Giá tour
0 Số trẻ em x 00 đ
+
1 Số người lớn x 1.090.000 đ

Tổng cộng
1.090.000 đ